Vārdadienas svin: Alvis, Jolanta, Samanta
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zvana diena 13.05.2016.

Lielā talka Talsu pamatskola 2016! 13.05.2016.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
*A K T U Ā L Ā    I N F O R M Ā C I J ASkolas realizētā mūzikas programma ir aktīvākā intelekta veicinātāja - 
Mūzika attīsta visus intelekta veidus

Par mums vari uzzināt arī Facebook. Spied uz koda zemāk

EDURIO aptaujas:

vecāki
skolēni
skolēni par skolu
skolotāji
skolotāji vide.

Talsu pamatskolas pašvērtējums.

QR Code

Individuālie mācību līdzekļi (iegādājas skolēns)

Skolēnu autobusu kursēšanas laiki un maršruti

Darba plāns septembrim 
 
      Skolēnu pašpārvaldes vietne* J A U N U M I

28 Aug 2016
Skolas vecāku padome īsteno projektu „Labiekārtots un bērniem interesants Talsu pamatskolas dārzs”
Skolas vecāku padome veiksmīgi piedalījusies Talsu novada fonda ikgadējā projektu konkursā „Savu vidi veidojam paši”, iegūstot finansiālu atbalstu skolas apkārtējās vides uzlabošanai.  Daļa no projekta jau īstenota. 
.

28 Aug 2016
Zinību diena

17 Aug 2016
Skolotāji kursos pilnveido savas zināšanas

Kamēr skolēni vēl bauda vasaras brīvlaiku, mūsu skolas pedagogi savās domās un darbos aktīvi gatavojas jaunajam mācību gadam.
Pirmdien, 15. augustā, sākās pedagogu profesionālās pilnveides kursi „Izpratni veicinošas darba formas un metodiskie materiāli darbā ar talantīgajiem skolēniem”. Pirmajās divās kursu dienās skolotāji guva gan jaunas zināšanas, gan aktualizēja jau zināmo, iesaistījās dažādās radošās un praktiskās nodarbībās.
Kursu dalībniekus ar savu pieredzi par jauniešu izpratnes veidošanas dažādošanu un radošuma aktivizāciju mācīšanās procesā, kā arī dažādām interesantām izpratni veicinošām metodēm iepazīstināja biedrības „Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola” pārstāves Ārija Viļuma un Marika Melne. Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācību studiju centra pasniedzēji dr. phys. Atis Kapenieks un Bruno Žuga savās lekcijās stāstīja par modernās pētniecības radītajiem jaunajiem produktiem un IKT ietekmi uz sabiedrību un iespējām talantīgo bērnu izglītībā. Skolēnu spēju psiholoģiskajiem aspektiem savās nodarbībās pievērsās dr. psych. Airisa Šteinberga.
Tā kā mūsu skolā ikviens skolēns ir apdāvināts vai talantīgs kādā jomā, tad skolotājiem kursos iegūtā informācija noderēs, lai laikus ieraudzītu un attīstītu  bērnu spējas un talantus, lai dažādotu un padarītu interesantāku skolas ikdienu.
                                                                                        Sk. Vineta Lapiņa      

21 Jun 2016
"Eko nometne" vasaras ieskaņā
   Vasaras brīvlaika ieskaņā, no 6. līdz 10. jūnijam, mūsu skolā norisinājās vides izglītības dienas nometne. Tajā 1. – 8. klašu audzēkņiem bija iespēja pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku, iesaistoties dažādās izglītojošās un interesantās aktivitātēs. Skolēni apguva jaunas zināšanas, izpauda sevi radoši, sportoja, muzicēja un atpūtās.
Katrs rīts sākās ar „Muzikālo eko nodarbību”, kurā dalībnieki gatavoja paši savus mūzikas instrumentus un, kopā dziedot, spēlējot,  noskaņojās radošai dienai. Pētnieciskajās nodarbībās uzmanība tika pievērsta kukaiņiem un augiem, kas sastopami skolas dārzā un Vilkmuižas ezera parkā. Tie tika aplūkoti, iepazīti, pēc tam zīmēti un veidoti no dažādiem materiāliem, kā rezultātā tapa gan glezniņas, gan apgleznoti šķīvji, gan kaklarotas un dekori. Radošajās nodarbībās „Otra elpa” skolēni  no savu laiku nokalpojušiem apģērbiem gatavoja maciņus, izrotāja tos ar pašu adītiem vai tamborētiem elementiem, un tie pārtapa par ikdienā noderīgām lietām. „Zaļās lasīšanas” pusstundā dalībnieki, ērti novietojušies un matracīšiem pagalmā vai dārzā, lasīja žurnālus „Vides Vēstis”, „Ilustrētā Zinātne”, „Ilustrētā Zinātne Junioriem”, „Zīlīte” un pēc tam pārējos iepazīstināja ar izlasīto informāciju. Neizpalika arī sportiskās aktivitātes: dažādas sporta spēles un stafetes, kā arī pārgājiens pa Talsu pakalniem. Lai dotu savu ieguldījumu apkārtējās vides sakopšanā, nometnes dalībnieki iesaistījās talkā Vilkmuižas  ezera apkārtnē un savāca papīrus, stikla pudeles un metāla kārbas.
Vienreizēja iespēja skolēniem bija darboties kopā ar bijušo skolas audzēkni Raivo Kalderauski, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studentu, veidojot tiltu maketus. Nedēļas noslēgumā  jaunieši devās ekskursijā uz „Valguma pasauli”, kur, dodoties pa Baskāju taku, baudīja sajūtas, ko sniedz oļu, akmeņu, sūnu, čiekuru, smilšu, māla un daudzu citu materiālu pieskārieni pēdām.
Nometnes noslēgumā par paveikto un kopā pavadīto laiku bija gandarīti gan nometnes dalībnieki, gan skolotāji, bet skolas direktorei Dinai Bičulei jau ir plāni nākamās vasaras nometnei.
                                                                                          Sk. Vineta Lapiņa
 
 

01 Jun 2016
Skolotāji dalās pieredzē

Otrdien, 31. maijā, kad skolēni baudīja pirmo brīvlaika dienu, Talsu pamatskolas skolotāji savus kolēģus iepazīstināja ar šajā mācību gadā profesionālās pilnveides kursos gūtajām atziņām un pieredzi, aicināja iejusties skolēnu lomā un izmēģināt vairākas neparastas mācību un sadarbības metodes.
Aizvadītajā mācību gadā seši Talsu pamatskolas pedagogi programmas „Erasmus+” projekta „Aktīvs, radošs un mūsdienīgs pedagogs Talsu pamatskolā – tā ir spēja konkurēt!” ietvaros piedalījās trīs dažādos profesionālās pilnveides kursos atšķirīgās Eiropas valstīs. „Erasmus+” ir Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma, kas skolu pedagoģiskajam personālam piedāvā profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, lai uzlabotu un dažādotu skolu pedagogu metodiskās zināšanas un prasmes un veidotu plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.
Pirmās uz profesionālās pilnveides kursiem „Radošums, inovācijas, aktīva darbība un starpkultūru dialogs”, kas notika Parīzē, devās direktores vietniece izglītības jomā un ķīmijas skolotāja Sanita Leja un šī projekta koordinatore, krievu valodas skolotāja Iveta Balode. Skolas direktore Dina Bičule un angļu valodas skolotāja Lolita Lipska-Meijere Itālijas pilsētiņā Grottaferatta piedalījās kursos „Grupu dinamika un sociālās iemaņas klasē”. Bet kursus „Aktīvās metodes motivācijas un kvalitātes pilnveidošanai mācību vidē”  Lisabonā apmeklēja sākumskolas skolotāja Inga Smildziņa un mūzikas pedagogs Raimonds Felšs.
Kursu dalībnieki, darbojoties neierastā vidē kopā ar citu valstu pedagogiem, iesaistījās daudzveidīgās aktivitātēs un grupu darbos, prezentēja mūsu zemi un skolu, kā arī iepazinās ar konkrētās valsts izglītības sistēmu, apmeklējot skolas un vērojot darbu stundās.
Projekta dalībnieki atzīst, ka programma „Erasmus+” ir devusi iespēju paplašināt redzesloku, nostiprināt angļu valodas zināšanas, apgūt jaunas, aktīvas un interesantas mācību metodes, kuras ir izmantojamas gan klases, gan jebkura mācību priekšmeta stundās. Ir iegūti jauni paziņas citās valstīs, kas dod iespējas veidot un attīstīt sadarbības projektus.  Būtisks ieguvums ir arī tas, ka, pateicoties Eiropas Savienības līdzfinansējumam, skolotājiem bija iespēja nokļūt citā valstī un klātienē gūt priekšstatu par tās kultūru un tradīcijām.

Vineta Lapiņa,
Talsu pamatskolas skolotāja


24 May 2016
Lepojamies ar Vendiju Lībergu!
Priecājamies par Vendijas Lībergas veikumu!
Paldies skolotājai Sanitai Lejai par skolnieces sagatavošanu pētījumu konkursam!24 May 2016
Lepojamies ar 5. klases skolēniem!

24 May 2016
Labiekārtos skolas dārzu

Aizvadītajā mācību gadā aktīvi ir bijuši ne tikai Talsu pamatskolas skolēni, bet arī viņu vecāki. Skolas vecāku padome ar projektu „Labiekārtots un bērniem interesants Talsu pamatskolas dārzs” veiksmīgi piedalījusies Talsu novada fonda ikgadējā projektu konkursā „Savu vidi veidojam paši”, iegūstot finansiālu atbalstu skolas apkārtējās vides uzlabošanai.
Vecāku padome uzskata, ka mūsu skola ir interesanta ne tikai ar saistošu un interesantu mācību priekšmetu piedāvājumu, bet arī ar skolēniem draudzīgu infrastruktūru – tās apkārtnē ir plaša zaļā zona un savs dārzs. Lai dārzu padarītu vēl pievilcīgāku bērnu nodarbēm brīvajā laikā, to nolemts iztīrīt, izveidot glītus un interesantus apstādījumus, atjaunot nožogojumu papildus drošībai, kā arī izgatavot dažādas iekārtas atpūtai svaigā gaisā (piemēram, līdzsvaru laipu, dambretes galdiņu, šķēršļu joslu, atpūtas stūrīti u. tml.).
Projektu īstenojot, ieguvēji būs gan mūsu skolas skolēni un skolotāji, gan arī apkārtējo privātmāju iedzīvotāji, kuru māju tuvumā būs patīkama atpūtas vieta viņu bērniem. Droši varēs justies arī skolēnu vecāki, zinot, ka viņu atvases būs pilnvērtīgi nodarbinātas pēc stundām un starpbrīžos.
Pirmie darbi dārzā jau tika veikti Lielās talkas dienā, bet vasarā vēl daudz darāmā, lai skolēni, septembrī atgriežoties skolā, varētu darboties interesantā un labiekārtotā vidē. Tāpēc skolas kolektīvs aicina vecākus un visus skolas atbalstītājus  iesaistīties projekta īstenošanā.
                                                        Sk. Vineta Lapiņa