Vārdadienas svin: Urzula, Severīns
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* S K O L A

Nolikumi, noteikumi
 
*Skolas nolikums:
Skolas nolikums.pdf


*Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem:
1.IKN_skoleniem.pdf
*Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē:
3.neattaisnoto_kavejumu_kartiba.pdf
*Nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Talsu pamatskolas telpās:
4.nepiederoso_kartiba.pdf
*TALSU PAMATSKOLAS SKOLĒNU KĀRTĪBAS RULLIS:
5.skolenu_kartibas_rullis.pdf
*KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK IZVEIDOTA UN DARBOJAS PAGARAINĀTĀS DIENAS GRUPA:
6.pagarinātās_grupas_kārtība.pdf
*MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS UN FIKSĀCIJAS KĀRTĪBA:
7.vertesanas_kārtība.pdf
*BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI:
8.bibl_lietošanas_noteikumi.pdf
*Talsu pamatskolas Skolas padomes balvas "Par izciliem sasniegumiem mācībās" nolikums:
9.Par_izciliem_sasniegumiem_mācībās.pdf