Vārdadienas svin: Urzula, Severīns
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* S K O L Ē N I

TALSU PAMATSKOLAS SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES REGLAMENTS
Izdots saskaņā ar
Talsu pamatskolas nolikuma 67.punktu
 
I. Vispārīgie noteikumi.
 
 1. Talsu pamatskolas skolēnu pašpārvalde  darbojas atbilstoši Izglītības likuma 55. pantam.
 2. Skolēnu pašpārvalde ir viena  no skolas pašpārvaldes formām.
 3. Skolēnu pašpārvaldi veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses un tiesības, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos, veicinātu mācību procesa efektivitāti.
 4. Skolēnu pašpārvaldes darbības pamats ir šis reglaments.
 5. Skolēnu pašpārvalde strādā patstāvīgi, bet darbību saskaņo ar  direktores vietnieci audzināšanas darbā.
 
II. Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi.
 
 1. Skolēnu pašpārvaldes mērķis ir panākt skolēnu un skolas vadības interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos ārpusklases darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā.
 2. Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi:
  1. pārstāvēt skolēnu viedokli un intereses dažādu problēmu risināšanā, palīdzēt atrisināt konfliktus, pārstāvēt skolēnus;
  2. izzināt  skolēnu intereses, vēlmes darīt zināmas  skolas vadībai un  tās īstenot;
  3. informēt skolas skolēnus  par savu   darbību un atskaitīties  skolēnu sanāksmēs un līnijās 1x mācību gadā;
  4. veicināt savstarpējās  uzticēšanās atmosfēru skolā un sadarboties ar citu skolu  pašpārvaldēm;
  5. piedalīties  novada skolēnu pašpārvalžu sanāksmēs, pasākumos.
 
III. Skolēnu pašpārvaldes izveide un vēlēšanas.
 
 1. Skolēnu pašpārvaldi ievēl vispārējās vēlēšanās.
 2. Skolēnu pašpārvaldi ievēl 7.-9. kl. skolēni, aizklāti vai atklāti balsojot attiecīgā mācību gada sākumā.
 3. Skolēnu pašpārvaldē klašu vecākos neievēl prezidenta, ministru prezidenta, ministra amatā.
 4. Skolēnu pašpārvaldē ievēl skolēnus no 7.-9. kl. No katras klases tiek ievēlēts vismaz 1 skolēns.
 5. Skolēni arī paši var pieteikties darboties skolēnu pašpārvaldē.
 6. Skolēnu pašpārvaldi ievēl uz 1 mācību gadu.
 
IV. Skolēnu pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija.
 
 1. Skolēnu pašpārvaldes ministrus ievēl un pienākumus sadala pašpārvalde.
 2. Skolēnu pašpārvaldes vadītājs ir prezidents.
 3. Prezidenta vietnieks ir ministru prezidents.
 4. Skolēnu pašpārvaldē ievēl:
  1. 6 ministrus:
   1. izglītības ministru,
   2. ārlietu ministru,
   3. iekšlietu ministru,
   4. kultūras ministru,
   5. vides ministru,
   6. sporta ministru
  2. skolēnu avīzes “Bums” redaktoru.
 
V. Skolēnu pašpārvaldes pienākumi un tiesības.
 
 1. Skolēnu pašpārvaldei kopumā ir šādi pienākumi:
  1. katram ministram izstrādāt galvenos darbības virzienus mācību gadam un konkrētus pasākumus semestrim;
  2. palīdzēt dežūrskolotājiem starpbrīžos uzturēt kārtību;
  3. nozīmēt dežurantus skolas pasākumos;
  4. pēc pasākuma sakārtot zāli, pirmā stāva gaiteni, ģērbtuves;
  5. organizēt sanāksmes 2x mēnesī;
  6. 1x mācību gadā  atskaitīties  par savu darbu;
  7. uzaicināt uz savām sēdēm klašu vecākos.
 2. Prezidenta pienākumi:
  1. vadīt un koordinēt skolēnu pašpārvaldes darbu;
  2. pārstāvēt skolēnu pašpārvaldes skolu pašpārvalžu līderu sanāksmēs BJC;
  3. parakstīt dažādus dokumentus skolēnu vārdā;
  4. pēc vajadzības informēt skolēnus, atskaitīties līnijā.
 3. Ministru prezidenta pienākumi:
  1. aizvietot prezidentu, kad prezidenta nav skolā;
  2. vadīt ministru darbu;
  3. sadarboties ar klašu vecākajiem.
 4. 5.8. Izglītības ministra  pienākumi:
  1. palīdzēt organizēt mācību priekšmetu nedēļas, izglītojošus  konkursus;
  2. sadarboties ar klašu mācību pārziņiem.
 5. 5.9. Ārlietu ministra pienākumi:
  1. veicināt skolēnu sadarbību  ar citām skolām;
  2. veicināt skolēnu iesaistīšanos dažādos rajona pasākumos.
 6. 5.10. Iekšlietu ministra pienākumi:
  1. organizēt skolēnu dežūras  diskotēku laikā;
  2. rūpēties par skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
 7. 5.11. Kultūras ministra pienākumi:
  1. izzināt, veidot un izkopt skolas tradīcijas;
  2. palīdzēt organizēt un vadīt pasākumus skolā.
 8. 5.12. Vides ministra pienākumi:
  1. sadarbībā ar skolas saimnieku rūpēties par apkārtnes sakopšanu;
  2. palīdzēt organizēt talkas;
  3. rūpēties par tīrību skolas telpās, apkārtnē.
 9. 5.13. Sporta ministra pienākumi:
  1. izzināt skolēnu intereses sporta jomā;
  2. palīdzēt organizēt un vadīt sporta pasākumus;
  3. popularizēt veselīgu dzīvesveidu.
 10. 5.14.  Skolēnu avīzes "Bums" redaktora pienākumi:
  1. plānot "Buma" darbu mācību gadam;
  2. koordinēt un vadīt "Buma" redakciju,
  3. panākt avīzes iznākšanu 2x semestrī.
 11. Skolēnu pašpārvaldei ir tiesības:
  1. organizēt skolēnu pašpārvaldes darbību atbilstoši Talsu pamatskolas nolikumam un kārtības rullim;
  2. iesniegt priekšlikumus Skolas padomei grozījumu izdarīšanai skolēnu pašpārvaldes reglamentā;
  3. izteikt skolēnu pašpārvaldes viedokļus, izplatīt informāciju skolā, šim nolūkam izmantot informācijas stendu, skolēnu avīzi "Bums", ja tas nav pretrunā ar skolas nolikumu;
  4. lemt par skolēnu apbalvošanu;
  5. veicināt skolēnu sabiedrisko aktivitāti, apgūt demokrātijas pamatprincipus.
Skolēnu pašpārvaldes reglaments izskatīts  Skolēnu pašpārvaldes sēdē  2009.gada 21. septembrī