Select menu item

Erasmus+

Vairāk par projektu var uzzināt www.erasmusplus.lv

Aprīļa sākumā Talsu pamatskolas delegācija atgriezās no Polijas
Talsu pamatskolas skolēni pārstāv Latviju Rumānijā.
Talsu pamatskolas delegācija Itālijā.
Skolēnu apmaiņas aktivitātes Talsu pamatskolā.
Pēc noslēguma sanāksmes Turcijā projekta „AEEA” ietvaros Talsu pamatskola strādā pie projekta noslēguma dokumentācijas.

Talsu pamatskola starptautiskajā projektā
“The Art of Economy, the Economy of Art” jeb “Māksla ekonomēt, ekonomija mākslā.”
“Erasmus+” KA2 Projekta Nr 2016-PL01-KA219-026189_5

Norises laiks: 2016. gada 1. septembris – 2018. gada 31. augusts.
Partnerības valstis: Polija, Itālija, Rumānija un Turcija.
Finansējums: 20 695 eiro
Projekta koordinatore Talsu pamatskolā:
Lolita Lipska-Meijere (T. +371 29175472) l.lipskameijere@inbox.lv
Projekta mērķi: savstarpējā piecu dalībvalstu sadarbībā skolēniem padziļināti apgūt un praktiski darboties tādās jomās kā ekonomika, sociālās zinības, māksla, IT, svešvalodas, matemātika un karjeras izglītība.

Paredzamie rezultāti:
Pastiprināti apgūt ekonomiku, biznesa angļu valodu un matemātiku; īsu video materiālu apmaiņa internetā
Organizēt sacensības un olimpiādes šajos mācību priekšmetos gan dalībnieku tikšanās reizēs, gan interneta vidē.
Radīt galda spēles par ekonomikas tēmām.
Radīt starptautiskus muzikālus priekšnesumus (piemēram, Polijas orķestris kopā ar Latvijas mūziķiem u.c.)
Rakstīt un iestudēt lugas angļu valodā, kas balstītas uz ekonomikas tēmām
Atklāt un parādīt karjeras iespējas, organizēt profesiju ēnošanu dalībvalstīs
Apgūt un lietot jaunas IT projekta gaitā
Radoši darboties dažādās lietišķās mākslas nozarēs
Iepazīt dalībvalstu kultūru un tradīcijas kā tās sastāvdaļu.

Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, projekta koordinatore Talsu pamatskolā Lolita Lipska-Meijere un Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule dalībvalstu sanāksmē Turi Itālijā.

 

Sadarbības partneri (no kreisās): Rumānijas, Polijas, Itālijas, Latvijas un Turcijas projekta koordinatori.

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Talsu novada pašvaldība, Talsu novada izglītības pārvalde 2017. gada 4.decembrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partneris
 • Latvijas pašvaldībām;
 • Valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Projekta mērķis Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;
1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.
Projektā sniegtais atbalsts
 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
 • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
 • naktsmītnēm;
 • ēdināšanu;
 • individuālās lietošanas priekšmetiem;
 • speciālo transportu.
Projektā iesaistītās novada skolas Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola, Valdemārpils vidusskola, Talsu pamatskola.
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija novadā Tālr.: 63224008
E-pasts: izglitibasparvalde@talsi.lv
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā Tālr.: 28684847
E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektu https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Talsu novada pašvaldība, Talsu novada izglītības pārvalde 2017. gada 4.decembrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partneris
 • Latvijas pašvaldībām;
 • Valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Projekta mērķis Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;
1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.
Projektā sniegtais atbalsts
 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
 • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
 • naktsmītnēm;
 • ēdināšanu;
 • individuālās lietošanas priekšmetiem;
 • speciālo transportu.
Projektā iesaistītās novada skolas Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola, Valdemārpils vidusskola, Talsu pamatskola.
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija novadā Tālr.: 63224008
E-pasts: izglitibasparvalde@talsi.lv
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā Tālr.: 28684847
E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektu https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/