Select menu item

Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai ( No 2021. gada 11. oktobra)

Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Pār ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  (turpmāk-Rīkojums) 1.punkts nosaka: Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Rīkojuma 5.28.punkts nosaka, ka izglītības un sporta jomā ievēro izglītības un mācību procesa norises epidemioloģiskās drošības nosacījumus atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 662) 3.8. apakšnodaļas nosacījumiem, ja vien šā rīkojuma 5.29., 5.30., 5.31., 5.32., 5.33., 5.34., 5.35., 5.36., 5.37., 5.38., 5.39., 5.40., 5.41., 5.42., 5.43., 5.44., 5.45. un 5.46. apakšpunktā nav noteikts citādi;

5.29. līdz 2021. gada 15. novembrim izglītības iestāžu darbinieki, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, savus darba pienākumus var veikt, uzrādot testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvaros veiktu Covid-19 testa rezultātu, kas ir negatīvs. Testēšanu veic atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam;

5.30. izglītības procesa īstenošanā telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietotas sejas maskas, izņemot MK noteikumu Nr. 662 17.1., 17.3., 17.4., 17.7. un 17.8. apakšpunktā minētos gadījumus (masku nelieto līdz 7 gadu vecumam, logopēdijas nodarbībās, bērni ar kustību traucējumiem un psihiskās veselības traucējumiem, fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā, mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā);

5.31. ja Slimību profilakses un kontroles centrs konstatējis izglītības iestādē ļoti augstu Covid-19 infekcijas izplatības risku, triju dienu laikā tiek pārtraukta izglītības iestādes darbība klātienē;

5.33. interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, notiek attālināti vai klātienē, ja izglītojamais uzrāda apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu (izņemot pirmsskolas izglītības programmā izglītojamos):

5.33.1. individuāli (izņemot izglītojamos, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā);

5.33.2. vienas grupas, klases vai kursa ietvaros, ja izglītojamie vienlaikus nav citu grupu, klašu vai kursu izglītojamie;

5.33.3. ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm vai kursiem;

5.35. izglītības iestāde neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumi u. c.) ārpus izglītības iestādes, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos izglītības iestādes telpās. Amatierkolektīvi nerīko aktivitātes un publiskus vai privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās personas no citas grupas, klases, kursa vai kolektīva;

5.36. izglītības procesa īstenošanā tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo grupas vienlaikus nepārklājas, atrodoties vienā telpā (izņemot pārvietošanos), kā arī novēršot to nepārklāšanos ārtelpās starpbrīžos;

5.38. netiek rīkotas nometnes, izņemot valsts aizsardzības mācības nometnes, kas tiek organizētas epidemioloģiski drošā vidē;

5.42. sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu norisē:

5.42.1. iekštelpās var piedalīties:

5.42.1.1. darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

5.42.1.2. vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros;

5.42.1.3. peldētapmācības programmu izglītojamie līdz 12 gadu vecumam, ja vienam izglītojamam nodrošina ne mazāk kā 6 m2 no peldētapmācības peldbaseina ūdens virsmas platības;

5.42.1.4. individuāli (izņemot izglītojamos, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai ar sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas citas personas;

5.42.2. ārtelpās var piedalīties:

5.42.2.1. darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamos), ja vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves;

5.42.2.2. vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros;

 

5.26. amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi klātienē tiek organizēti epidemioloģiski drošā vidē (visi dalībnieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu), ja:

5.26.1. grupā ir ne vairāk kā 20 personas;

5.26.2. vienai personai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 m2 no amatiermākslas kolektīvu mēģinājumam paredzētās telpas platības;

5.26.3. izmantojot ģērbtuves, to aizpildījums vienlaikus nepārsniedz 25 %;

5.26.4. amatierkolektīva grupas plūsmas nepārklājas ar citu personu plūsmām;

5.26.5. mēģinājuma laikā tiek nodrošināta divu metru distance, izņemot deju nodarbību laikā.

 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.662 9.punktam pakalpojuma sniedzējs, darba devējs, kā arī katra persona, piedaloties sabiedrības aktivitātēs, ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošības protokolus vai rekomendācijas (tai skaitā informēšanas, kontaktu samazināšanas un distancēšanās, sejas masku lietošanas, telpu ventilēšanas un higiēnas pamatprincipus, kā arī izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas nosacījumus) un novērš inficēšanās riskus apkārtējiem.

 

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes, kā arī izvērtēt izglītojamā noslodzi un līdzdalību interešu izglītībā, ja izglītojamais apmeklē vienu vai vairākas interešu izglītības nodarbības/pulciņus/kolektīvus.

 

MK noteikumu Nr. 662 113.punkts nosaka izglītības iestādes uzdevumus.

Izglītības iestāde:

113.1.  iekšējās kontroles sistēmā epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai nosaka atbildīgo personu un iekļauj kārtību, kādā veicama izglītojamo (izņemot izglītojamos augstākās izglītības studiju programmās) testēšana, izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšana un kontrole, sadarbspējīgo sertifikātu verificēšana un testēšanas rezultātu pārbaude, koplietošanas telpu, laboratoriju, dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumu izmantošana, ēdināšanas organizēšana un profesionālās izglītības programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuāla apguve izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes;

113.2. nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam un katru reizi, kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 1 000 ppm.

134.punkts: “Covid-19 testu neveic pirmsskolas izglītības pakāpes izglītojamiem un personām ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.”

 

Papildu informācija:

 

Interešu izglītības iestādes vadītājs/ interešu izglītības programmas īstenotājs:

  1. nosaka kārtību, kādā tiek organizēts izglītības process (t.sk. nodarbību norises grafiks, telpu vēdināšana, dalībnieku plūsmas, nedrūzmēšanās u.c. nosacījumi), koplietošanas telpu izmantošana un uzkopšana, trešo personu klātbūtne nodarbībās vai iestādes telpās;
  2. nosaka atbildīgo par epidemioloģisko noteikumu un pasākumu ievērošanu;
  3. izstrādā un ievēro noteiktu rīcību, ja konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums dalībnieku vai personāla vidū;
  4. organizējot interešu izglītības nodarbības, dot priekšroku pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām;
  5. labi redzamā vietā izvieto informāciju par drošības un piesardzības pasākumiem (piem., distancēšanās norādes);
  6. izglīto bērnus par pareizu maskas lietošanu un higiēnas ievērošanu (Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigām, kā arī aktivitātēm gan ārā, gan telpās. Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes. Roku nosusināšanai izmantot vienreizējās lietošanas papīra dvieļus. Ja nav iespējams mazgāt rokas, dezinficēt ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. Nepieskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. Izlietotās maskas savākt atsevišķā vietā)
  7. ievērot citas konkrētajā brīdī spēkā esošas Veselības ministrijas noteiktās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības.

 

Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus un pakalpojumu sniedzējus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu – “Latvijā ir pieejama mobilā lietotne kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid”, kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas riskus, ja bijis ciešs kontakts ar Covid-19 pacientu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju tālākai rīcībai. Detalizētu  informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti lejuplādēt, apmeklējot mājaslapu https://www.apturicovid.lv“.