Pedagogi

 

Iknedēļas vadības sanāksme – piektdienās 9:00

Iknedēļas skolotāju sanāksme – otrdienās 8.15  

Skolas metodiskā diena – ceturtdienās no plkst. 15:30 – 17:00

Atbalsta personāla sanāksme 1x mēnesī  – otrdienās 15:00

Talsu pamatskolas pedagogi 2021./2022. mācību gadā

Skolā strādā 42 pedagoģiskie darbinieki

Individuālai saziņai ar skolotājiem aicinām vecākus izmantot “e-klases” pastu.

 

Pedagogi:

Dina Bičule Direktore, Mūzika, koris, ansamblis, MJ vadītāja, 7.a klases audzinātāja
Sanita Leja Direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbs), Ķīmija, Mamadaba projekta vadītāja, MJ vadītāja, mentors, 6.a klases audzinātāja
Inguna Fricberga Direktora vietniece izglītības jomā (ārpusklases darbs),  pedagogs karjeras konsultants, bibliotekāre, tautisko deju kolektīvu vadītāja
Dace Sidra Sākumskola, skolotāja palīgs, pagarinātā grupa, 4. klases audzinātāja
Ruta Stauģe Sākumskola, skolotāja palīgs, pagarinātā grupa, 1.b klases audzinātāja
Una Budžena Sākumskola, logopēds, 2.b klases audzinātāja
Sandra Fridrihsone  Sākumskola skolotāja, pagarinātā grupa, 3.b klases audzinātāja, rokdarbu pulciņa vadītāja ”Čaklās rokas”
Madara Bērziņa Sākumskola, Teātra māksla, Angļu valoda, pagarinātā grupa, MJ vadītāja, projektu koordinatore, 3.a klases audzinātāja
Inga Smildziņa Sākumskola, Mūzika, ansamblis, pagarinātā grupa, 2.a klases audzinātāja
Aivars Lakstīgala Sports; Sports un veselība, sporta spēļu organizators, jaunais ceļu satiksmes dalībnieku skolotājs, MJ vadītājs
Dāvis Dreimanis Sports, sporta spēļu organizators, sporta pulciņa pedagogs
Ineta Boguševa Sociālās zinības, pagarinātās dienas grupa, skolotāja palīgs
Rudīt Mitlere Latviešu valoda; Literatūra, publicists, 9. klases audzinātāja
Lana Krontāle – Čiekure Latviešu valoda; Literatūra
Inga Jefremova Matemātika, noformētājs, 5. klases audzinātāja
Daiga Āle Matemātika; Fizika;  Inženierzinības, 6.a klases audzinātāja
Sandra Feldmane Vēsture, MJ vadītāja
Pēteris Rubenis  Mājturība un tehnoloģijas zēniem; Dizains un tehnoloģijas
Baiba Ieviņa Sākumskola, pagarinātā grupa, 1.a klases audzinātāja
Ināra Pirvica Mūzika; Solfedžo
Maruta Simsone Ģeogrāfija; Bioloģija un Dabas zinības
Lolita Lipska –  Meijere Angļu valoda, MJ vadītāja, projekta koordinatore, 7.b klases audzinātāja
Gita Liepājniece Angļu valoda, 8. klases audzinātāja, skolas arodbiedrības vadītāja
Ligita Vilciņa Krievu valoda
Dzintra Zute Vācu valoda
Gunita Ruka Datorika
Nauris Varņeckis Informātika; Programmēšana
Ginta Upnere Vizuālā māksla, vizuālās mākslas pulciņš
Inguna Sakniņa Mājturība un tehnoloģija meitenēm, Dizains un tehnoloģijas, MJ vadītāja, Jauno uzņēmējdarbības skolas vadītāja
Ilona Stepanova Instrumentspēle ( klavieres), koncertmeistare
Normunds Priednieks Instrumentspēlē ( ģitāra)
Ilze Vaice Instrumentspēlē ( klavieres)
Gunita Pauliņa Instrumentspēle ( klavieres), instrumentālais ansamblis, koncertmeistare,kormeistare, MJ vadītāja
Artis Balmanis Instrumentspēle ( trompete, sitaminstrumenti ) instrumentālais ansamblis,
Lineta Mūrniece Instrumentspēle ( blokflauta, flauta), instrumentālais ansamblis
Armands Ulmanis Instrumentspēle ( blokflauta, saksofons)
Daiga Lakšmane Vokālais pedagogs, Mūzika, koris
Vaira Kamara Skatuves runa
Gita Zalviņa Logopēds
Linda Bite Sociālais pedagogs, Skolas pašpārvaldes pedagogs

 

PALIELINĀT TEKSTU
KRĀSU KONTRASTS