Select menu item

Projekts “Pumpurs”

Projekts “Pumpurs”

Ieguvumi projektā “Pumpurs”

Dalību projektā Pumpurs, Nr.8.3.4.0/16/I001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, Talsu pamatskola uzsāka 2017./2018. mācību gada 2. semestrī.

Līdz 2022. gada decembrim, projekta ietvaros, individuālu atbalstu saņēma 75 skolēni, nereti atbalsts vienam un tam pašam skolēnam tika sniegts vairākus mācību gadus. Pateicoties projekta sniegtajām iespējām, izglītojamie uzlaboja savas zināšanas, ieguva augstāku pašvērtējumu, attīstīja savas spējas kā arī samazināja motivācijas trūkumu.

Projekta mērķis – tika veiksmīgi īstenots – mazināts to jauniešu skaits, kuriem ir risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Lai arī projekta īstenošanā nācās pārvarēt šķēršļus – pedagogu un laika trūkumu, pozitīvu ieguvumi atzina gan pedagogi, gan skolēni, kas labprāt turpinātu saņemt individuālu atbalstu, gan arī vecāki.