Skolēnu uzņemšana

Par uzņemšanu skolā
Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz Talsu pamatskolas direktoram  adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:
  • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  • izvēlēto izglītības programmu;
  • ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno vai uzrāda:

  •  iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā.

Piesakot skolēnu 1.klasē  iegūto izglītību  apliecinošu dokumentu – izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi, un pacienta medicīnisko karti var iesniegt arī pēc pieteikšanās mācībām skolā tiklīdz tas iespējams.

Skolēnu pārcelšana nākamajā klasē
Par pārcelšanu nākamajā klasē MK nteikumi Nr.149 IV nodaļā “Izglītojamā pārcelšana nākamajā klasē” 26.-40.punkts.
MK149_12_09.03.2012.pdf

 

Noteikumi par uzņemšanu skolā un pārcelšanu nākamajā klasē

Šeit jūs varat iepazīties ar MK noteikumiem Nr.149 “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”
MK149_12_09.03.2012.pdf

PALIELINĀT TEKSTU
KRĀSU KONTRASTS