Select menu item

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs Zane Prātiņa

Sociālā pedagoga darba laiks:
Vandzenē – Vandzenes skolā:
Pirmdiena  9.00-15.00
Otrdiena 9.00-15.00
Ceturtdiena 9.00-15.00
Talsos – Iepriekš jautāt individuāli (BJC, Talsu novada vidusskola, Draudzes nams, Talsu pamatskola mājturība).

Trešdiena 9.00-15.00

Piektdiena 9:00-15:00

Ārpus norādītā laika un vietas vienojoties inviduāli

Mob. +371 29 221 832 Zane Prātiņa

Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas,kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Speciālists ar akadēmisko izglītību un sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju

Sociālais pedagogs sadarbojas ar
skolas administrāciju;
·           klašu audzinātājiem;
·          mācību priekšmetu skolotājiem;
·          izglītības psihologu;
·          medicīnas personālu;
·          logopēdu;
·          nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Noderīgi interneta resursi klašu audzinātājiem

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Klases audzinātājam, ja:
·          skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ
·          skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
·          pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
·          skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
·          skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
·          skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
·          skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c

Skolēnam, ja:
·          nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
·          ir problēmas mājās;
·          skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
·          ir mācīšanās grūtības;
·          ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
·          ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:
·          radušās grūtības bērna audzināšanā;
·          bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
·          bērna uzvedībā ir pēkšņi mainījusies;
·          bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
·          bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
·          bērnam ir atkaribas problēmas;

Sociālais pedagogs
·          uzklausa;
·          informē;
·          konsultē;
·          sniedz atbalstu;
·          izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
·          novēro;
·          palīdz risināt konfliktsituācijas;
·          ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās;
·          pēta skolas vidi;
·          sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
·          pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus;
·          palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;
·          koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
·          izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, datoratkaribas, smēķēšanas, vardarbības u.c.) izplatību skolā,
·          visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti