Select menu item

Valsts pārbaudes darbi

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu
un Profesionālās izglītības likuma 7. panta 15.3 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024.  mācību gadā atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem;

1.2. vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts noslēguma pārbaudījumu norises laiku 2023./2024. mācību  gadā profesionālās vidējās izglītības programmās.

II. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

2. Centralizētie eksāmeni notiek:

2.1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

2.1.1. angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;

2.1.2. vācu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā;

2.1.3. franču valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. maijā;

2.2. latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;

2.3. matemātikā – 2024. gada 4. jūnijā.

3. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus šo noteikumu 2. punktā noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:

3.1. latviešu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 10. jūnijā;

3.2. matemātikā –  2024. gada 12. jūnijā;

3.3. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

3.3.1. angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā;

3.3.2. vācu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā;

3.3.3. franču valodā – rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā.